Polityka prywatności (RODO)

INFORMACJE O OCHRONIE ORAZ SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEK-DENT”

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lek-Dent” Barbara Wojewoda, z siedzibą w Chełmie,

numer telefonu: 82 563 13 53, adres e-mail: lekdent@op.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i data urodzenia, PESEL. Dane medyczne związane są z leczeniem i pozyskiwane od Państwa w trakcie rejestracji wizyty w przychodni. W trakcie świadczenia usług zdrowotnych tworzymy także Państwa dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

●Ustalenie tożsamości w trakcie umawiania wizyty i w gabinecie lekarskim (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ)

●Prowadzenie i przechowywania dokumentacji medycznej (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.)

●Kontakt w celu potwierdzenia lub odwołania wizyty w przychodni (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)

●Przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)

●Wypełnienie obowiązków księgowych, podatkowych, np.: wystawianie rachunków / faktur za usługi (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)

●Przekazywanie danych do NFZ zgodnie z obowiązującą umową

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców na terenie kraju:

● innym podmiotom leczniczym, współpracującym z NZOZ „LEK-DENT” w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w tym NFZ;

●dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych w tym organizującym wysyłkę sms oraz e-maili);

● dostawcom usług prawnych i doradczych w sprawie dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym i księgowym, firmom windykacyjnym;

● osobom upoważnionym przez Państwo w ramach realizacji Państwa praw pacjenta

Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie wykonywania świadczonych usług i do czasu gdy NZOZ „LEK-DENT” nie będzie zobowiązany zgodnie z prawem przechowywać takich danych lub nie będzie w inny sposób uprawniony by to robić.

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenie przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody (należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa).

Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznają państwo za uzasadnione, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie na Państwa rzecz świadczonych usług. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu realizacji świadczeń i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przychodnia Chełm

ul. Wołyńska 32; 22-100 Chełm, woj. lubelskie

tel. 82 563 13 53 lub 82 565 13 53

Przychodnia Chełm

ul. Wołyńska 32; 22-100 Chełm, woj. lubelskie

tel. 82 563 13 53 lub 82 565 13 53

Strona do prawidłowego działania używa cookies więcej informacji

Informacja prawna: Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

zamknij